Biblical

Fr. Wilfredo V. Villas

Director

Fr. Richard S. Rodriguez

Assistant Director

Ms. Eloisa Magmanlac

Staff

Kapatiran ng mga lingkod ng Salita, hinubog at pinagbuklod ng Banal na Salita na Nagkatawang-tao, at masiglang nagpapahayag ng Mabuting Balita na siyang sentro ng Simbahan sa Tahanan at ng Maliliit na Kapitbahayang Kristiyano.

 1. Palalalimin namin ang aming pagkakilala at pakikipag-ugnayan kay Jesus, sa Diyos Ama, at sa Banal na Espiritu sa tulong ng Banal na Kasulatan.
 2. Patuloy naming paninibaguhin ang aming sarili ayon sa pinahahalagahan ng Mabuting Balita. 3. Hahasain namin ang aming mga kakayahan upang maging mga epekti bong tagapagpahayag ng Mabuting Balita.
 3. Pagtitibayin namin ang aming ugnayan sa isa’t isa bilang magkakapatid na nagmamahalan tulad ng pag-ibig ni Jesus.
 4. Palalaganapin namin ang wastong pagpapahalaga at paggamit sa Banal na Kasulatan lalo na ang pananalangin sa tulong nito at ang pagbaba haginan ng Salita ng Diyos.
 5. Makikipag-ugnayan kami sa aming kura-paroko at sa ibang mga lingkod pinuno ng aming parokya para maunawaan nila ang ginagawa naming paglilingkod sa Salita ng Diyos.
 6. Pararamihin namin ang aming bilang at patatatagin ang mga lupon sa la hat ng parokya upang marating ang mga pamilya sa malalayong pamayanan.

Maglingkod sa Hapag ng Salita ng Diyos sa diwa ng Hapag ng Pamilyang Mindoreño.

 1. ILAW SA BAWAT TAHANAN

Layunin:

 1. Magkaroon ng sipi ng Biblia ang bawat pamilya.
 2. Maakay ang bawat isa sa pagbabasa ng Biblia at gawin itong gabay ng buhay.
 1. BASALITA

Layunin:

 1. Maganyak ang bawat Katoliko na magbasa at gawin itong gabay ng buhay.
 2. Makilala si Jesus sa pamamagitan ng Biblia.
 1. PAHAYAG-SALITA

Layunin:

 1. Maipahayag nang maayos ang Salita ng Diyos sa lahat ng pamayanan ng AVC.
 2. Mapaunlad ang pag-unawa ng lay ministers at lectors sa Salita ng Diyos upang higit na lumalim ang kanilang buhay-pananampalataya.
 1. BAHAGI-SALITA

Layunin:

 1. Maakay ang mga mananampalataya sa maayos at makabuluhang pagbabahaginan ng Salita ng Diyos bilang pundasyon ng MKK.
 2. Mapahalagahan ang Salita ng Diyos para sa buhay na personal at para sa buhay pamayanan.
 1. ARAL-SALITA

Layunin:

 1. Mabigyan ng sapat na kaalaman tungkol sa biblia ang mga mananampalataya sa mga pamayanan ng AVC upang ito’y maging gabay ng buhay.
 2. Makabuo ng mga grupo sa parokya na magpapadaloy ng pag-aaral tungkol sa biblia
 3. Tulungan ang mga parokya na makabuo ng plano para sa BA
 1. DIWANG SALITA

Layunin:

 1. Maipakilala ang Salita ng Diyos bilang bukal ng bagong buhay.
 2. Mapalitaw, mahasa at magamit ang iba’t ibang kasanayan para sa pagpapahayag ng Salita ng Diyos.
 1. KALIS (Kapatiran ng mga Lingkod ng Salita)

Layunin:

 1. Tiyakin na may palagiang manggagawa para sa Biblical Apostolate sa mga parokya
 2. Mapatatag ang mga Lingkod ng Salita sa mga Parokya at maka buo ng KALIS na may Biblical Spirituality
 3. Maakay ang mga Lingkod ng Salita sa pagsasabuhay at pagpapa hayag ng Salita ng Diyos

0