Catechetical

Fr. Rene H. Hernandez

Director

Sr. Wilhelmina M. Barcos, OSB

Staff

Vision, Mission, and Goal of Diocesan Commission on Catechesis

Mga buhay at aktibong tagapagpahayag ng Misteryo ng nagkatawang-taong Anak ng Diyos tulad ng ipinahahayag ng Simbahan upang akayin ang mga tao sa malalim at personal na pakikipag-isa kay Kristo.

Kaming mga tagapagpahayag ay nagtatalaga ng sarili sa mga sumusunod:

  1. Patuloy na hububugin ang sarili sa kaalaman at kasanayan sa misyong na kaatang sa amin.
  2. Gisingin ang kamalayan ng mga tao na sila’y bahagi ng isang pamayanang may pananagutang mamuhay bilang isang Simbahan.
  3. Akayin ang mananampalataya palapit kay Kristo at gawin Siyang sentro ng kanilang pamumuhay.
  4. Matulungan ang mga mag-aaral na makilala ang kanilang sarili, ang kanilang buhay, at mga taong kanilang nakakasalamuha araw-araw.
  5. Linanging matagpuan ang kahulugan ng kanilang mga karanasan, ang kanilang mga pinahahalagahan at mga hangarin sa buhay sang-ayon sa Salita ng Diyos at sa mga turo ng Simbahan.
  6. Magawang tumugon sa paanyayang sundan si Hesus: ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay.

Sa loob ng tatlong taon, may mga taong nagtatalaga na ng sarili na maging kaagapay sa larangan ng pagtuturo ng katesismo (iskol o pamayanan based) mula sa mga pamayanan.

  1. SCHOOL-BASED CATECHESIS
  2. Regular na pagtuturo sa mga Pampublikong Paaralan (Elementary & High School )

** Campus Ministry – tugon sa kakulangan ng tagapagturo sa High School.

  1. PARISH / PAMAYANAN-BASED CATECHESIS Pre- Sacramental Catechesis Pre-baptismal Seminar for Adult

Pre-Baptismal Seminar (for Parents & Godparents Doctrinal Formation for Marriage) Recollection for Parents of 1st Communicants

Recollection for Confirmandi

Pre-Confirmation Seminar (Godparents & Parents)

0