Family and Life

Fr. Paticio A. Bautista

Director

Mr. Modesto M. Quinio

Staff

Mr. Celso Semilla

Staff

Mrs. Karen Semilla

Staff

Diocesan Commission on Family and Life

Ang Komisyon para sa Pamilya at Buhay ay isang konkretong paraan ng paglilingkod ng Simbahan sa ilalim ng gawaing paghuhubog. Sa pamamagitan nito ay nalilinang at napalalalim ang pag-unawa sa kadakilaan at kabanalan ng buhay pag-aasawa, pagpapamilya at buhay. Ito ay isa sa mga pamamaraan ng pagpaparinig, pagtuturo at pagsasabuhay ng mga pagpapahalagang nakaugat sa Salita ng Diyos para sa ikabubuti at ikatatatag ng mga pamilya Sa pamamagitan din nito ay maaring maabot ng bawat miyembro ng pamilya ang pagbabago ng puso at pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama para sa pamilya. Ito rin ay paraan upang makalikha ng isang maayos na ugnayan ang mag-asawa, magasawa at mga anak, ng pamilya at ng Komunidad, ng pamilya at kalikasan, at higit sa lahat ang malalim na ugnayan sa Diyos na kinakailangan upang marating ang pananaw ng Simbahang lokal ng Mindoro.

Bakit may Komisyon para sa Pamilya at Buhay?

Marami ng mga pangyayari ang naganap sa mga nakalipas na panahon tungkol sa apostoladong pampamilya, hindi rin itinuturing na ito’y lubusang nawala, nagpatuloy ito sa mga parokya sa pamamagitan ng inisyatibo ng mga Kura Paroko.

Hinggil sa pagpapanibagong sigla sa apostoladong pampamilya mayroon tayong maituturing na tatlong malaking impluwensiya o inspirasyon sa pagkilos ng Simbahan na maari nating balikan – Ang Ikalawang Konsilyo Baticano (1963-65) na naglinaw ukol sa gawain ng Ebanghelisasyon na nagmumula sa pamilya, ang Familiaris Consortio (1981) na naglalahad ng mga tungkuling ginagampanan ng pamilya sa makabagong daigdig at ang Ikalawang Konsilyo Plenaryo ng Pilipinas (1991).

Ang gawaing Ebanghelisasyon ay gawain ng simbahan para sa lahat, at ito’y ito’y unang nangyayari sa loob ng pamilya, “kaya sa pamamagitan ng pamilya nagaganap ang kasaysayan ng kaligtasan,” at ang malaking bahagi ng kinabukasan ng ebanghelisasyon ay nakasalalay sa simbahang nasa tahanan.” (FC 49). Lalong pinatinggkad, ang gawaing ito ng ilahad ni Juan Pablo II: na “SA PAMILYA NAKASALALAY ANG KINABUKASAN NG SANGKATAUHAN.” Samakatuwid kinakailangang kumilos kaagad ang bawa’t taong may mabuting kalooban upang mapanatili at maipalaganap ang mga tumpak na pagpapahalaga at pangangailangan ng pamilya. (FC 86)

Maging ang Simbahan sa Pilipinas ay naglahad din sa kanyang dokumento na “Sa kasalukuyang panahon, nangunguna sa mga institusyong tagapadala ng pagpapanibago ay ang mag-anak na Kristiyano, ang Iglesia sa tahanan. May tungkulin itong ibunyag at ipamalita ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa apat na mga tungkulin: [1] paghuhubog sa isang pamayanan ng mga tao; [2] paglilingkod sa buhay sa pamamagitan ng paglikha ng at pangangaral sa mga anak; [3} pakikilahok sa pagpapaunlad sa lipunan; at [4] pakikibahagi sa misyon ng Iglesia. (FC 49-62) Sa pagsasakatuparan ng apat na mahirap ng tungkuling ito, na maari lamang maganap sa tulong ng biyaya ng Diyos, nagiging isang pwersa ng ebanghelisasyon ang mag-anak, Dahil dito, marapat lamang na ituring at bigyang pansin ang pamilya bilang pangunahing paksa at pakay ng ebanghelisasyon upang sila mismo ay makapagbigay ng liwanag sa kapwa pamilya. (PCP II 575)

Dito sa ating Bikaryato, pagkatapos ng Diocesan Family & Life Congress (June 2000) at bilang pagpaptuloy ng Diwa ng Dakilang Jubileo naging malakas na tinig na muling buhayin ang Diocesan Commission on Family & Life upang matugunan ang mga paghuhubog para sa pangunahing selula ng simbahan at lipunan – ang pamilya.

Sino ang Pinaglilingkuran ng Komisyon para Pamilya at Buhay?

Walang sinuman ang matatawag na walang pamilya sa mundong ito, lahat ng tao ay nagmula sa loob ng pamilya kaya ang lahat ay kabilang sa ministring ito.

Vision, Mission, and Goal of Commission on Family and Life

Mga Sakop ng Paglilingkod:

ANG DALOY NG DCFL

0