Hapag ng Pamilyang Mindoreño

Core Program of the Apostolic Vicariate of Calapan

Official Logo of the HPM

Ano ba ang tinatawag na Core Program?

Ang core program ay siyang pinakapuso ng lahat ng programa.  Ito ang nagbibigay ng wastong diwa at buhay sa iba pang mga programa.  Maaaring tingnan ang core program bilang ubod ng lahat ng programa, anupa’t kung aalisin ang sari-saring elemento ng ibang programa, ang matitira ay ang core program.

Bakit kinailangan ng AVC na bumuo at maglunsad ng Core Program

Marami nang pagkilos ang sinimulan sa AVC. At marami ring pagpapalit ng programa ang nangyari. Nahihirapan tayong makita ang bunga, at dahil dito’y nakadarama ng pagod at pagkalito ang maraming manggagawa. Inaasahan na sa pamamagitan ng core program ay magiging malinaw kung ano ang dapat manatili sa paglipas ng panahon.  Ang mga pamamaraan ay maaaring mabago, ngunit ang pinapangarap at ang diwa ay dapat manatili; ang estratehiya ay maaaring mapalitan, ngunit ang mga pagpapapahalagang isinusulong ay iyon pa rin.

May dalawang pangunahing layunin ang core program. Una, ang makapagbigay ng kaisahan sa lahat ng programa at inisyatibang pastoral sa AVC. Mahalaga ito upang madaling mapag-ugnay ang mga gawain at hindi magkasalungatan ang mga pagsisikap at inisyatiba. Ikalawa, ang makatiyak na ang pagpapahayag ng Mabuting Balita sa AVC ay buo (hindi pinipili ang maaalwan at kinasanayang mga elemento), timbang (hindi nasosobrahan ang isang mukha sukdulang makaligtaan ang ikalawa) at tunay na nagbibigay ng bagong buhay (hindi nagpapahirap lamang nang wala namang kabutihang napapala).

Ang core program ay siyang garantiya na ang tunguhin ng AVC ay naisasakutaparan—Magsagawa ng ‘integral evangelization’ tungo sa pagtatatag ng mga munting kapitbahayang Kristiyano (MKK) sa AVC. Sa pamamagitan nito, inaasahan nating mararanasan ang isang antas ng katuparan ng ating matayog na pangarap na: Buhay na sambayanan ng mga alagad ni Cristo na nagkakaisang nagsasabuhay ng Salita ng Diyos at pinaghaharian ng katarungan, kalayaan, kapayapaan at pagmamahalan.

Ano ang tawag sa Core Program ng AVC?

Ang core program ng AVC ay tinatawag na HAPAG NG PAMILYANG MINDORENO. Nakapaloob dito ang tatlong mahahalagang sangkap: ang Hapag, ang Pamilya, at ang pagiging Mindoreno.

Ano ang kahulugan ng “Hapag” sa Core Program ng AVC?

 

May tatlong pangunahing kahulugan ang “Hapag” sa core program ng AVC.  Una, ito ay tumutukoy sa Hapag-kainan.  Sa ganitong pakahulugan, ang “Hapag” ay sumasagisag sa lahat ng pangangailangang materyal at temporal ng mga Mindoreno.  Ikalawa, ang “Hapag” ay tumutukoy sa Hapag ng Eukaristiya.  Sa ganito namang pakahulugan, ang “Hapag” ay sumasagisag sa lahat ng pangangailangang espiritwal ng mga Mindoreno. Ikatlo, angHapag ng Salita ng Diyos. Bagamat kasama ang pangangailangan ng Salita ng Diyos sa mga pangangailangang espiritwal, minarapat nating ibukod ang Hapag ng Salita ng Diyos upang bigyang-diin at patingkarin ang halaga nito sa pagsusulong ng ating core program.

Ang tatlong Hapag ng core program ay nakaugat sa ministeryo ni Jesus sa kanyang pagiging Propeta, Pari at Hari. Ang malalim na inspirasyon nito ay ang Hapag ng Huling Hapunan kung saan si Jesus ay nagturo, naglingkod at nagbigay ng kanyang sarili para sa  ating ikaliligtas.

Ano ang kahalagahan ng pang-uring Mindoreno para sa Core Program ng AVC?

Mahalaga ang pang-uring Mindoreno sapagkat ito’y nagbibigay-diin na ang core program ay hinabi sa karanasan ng Simbahang Lokal sa Silangang Mindoro at nagsisikap tumugon sa mga partikular na pangangailangan ng mga Mindoreno. Ito ang pagtutugmang ginagawa ng AVC sa programang iniwan ni Jesus at ng realidad ng buhay ng mga taga-Mindoro.

Saklaw ng core program ang mga naninirahan sa Silangang Mindoro, tubo man sila rito o mga dayo. Hinahangad nitong abutin ang mga tubong-Silangang Mindoro na pansamantala o permanenteng naninirahan sa labas ng Mindoro. Hindi nito saklaw ang mga naninirahan sa Kanlurang Mindoro, sapagkat iginagalang natin ang kanilang sariling programang pastoral.

Ano ang kahalagahan ng Pamilya sa Core Program ng AVC?

Tatlong bagay ang nais bigyang-diin.  Una, na ang tutok ng core program ay ang buhay-pamilya.  Kinikilala natin ang kahalagahan ng pamilya sa buhay at paglago ng bawat isa. Ikalawa, na ang pangunahing pangyayarihan ng core program ay ang pamilya. Sa pamilya unang mararanasan ang pagtugon sa mga pangangailangang materyal at espiritwal.  Ikatlo, na ang buong pamilya ay sangkot sa pagsasakatuparan ng core program, bagamat kinikilala natin ang magkakaibang papel na gagampanan ng bawat isa, ayon sa kanilang natatanging katayuan, kakayahan, at kahandaan.

Ang pariralang Pamilyang Mindoreno ay nagpapahayag ng pagkilala at pagpapatuloy ng Dekada ng Pamilyang Mindoreno, o DPM (2001-2010).

Kailan magsisimula at kailan matatapos ang Core Program?

Pormal na magsisimula ang core program sa Hulyo 2006, sa pagdiriwang ng ika-55 anibersaryo ng pagkatatag ng Apostolic Vicariate of Calapan. Bagamat ang DPM ay matatapos sa 2010 ang core program ay magpapatuloy. Ito’y tatanggap ng mga pagbabago upang mabisang makatugon sa nagbabagong mga pangangailangan.

0