Vision & Mission Statement

“Buhay na sambayanan ng mga alagad ni Kristo na nagkakaisang nagsasabuhay ng Salita ng Diyos at pinaghaharian ng katarungan, kalayaan, kapayapaan at pagmamahalan.”

“Kaming bumubuo ng sambayanan ng BAC, sumusunod sa kalooban ng Ama, nakaugat kay Kristo at naglalakbay sa patnubay ng Banal na Espiritu at tumutugon sa tawag ng pagpapanibago ng Simbahan at lipunan tungo sa kaganapan ng Kaharian ng Diyos ay sama-sama at buong pusong nagtatalaga ng sarili sa mga sumusunod:

 1. Paninindigan at pagyayamanin ang isang pananampalatayang isinasabuhay sa aktibong pagpapalaganap ng Mabuting Balita sama-samang pagsambang nakaugat sa maka-Pilipinong kultura at matapat na paglilingkod sa kapwa lalo na sa mga dukha.
 2. Patuloy na huhubugin ang aming sarili sa kaalaman, kasanayan, ugnayan, pagkatao at itataguyod ang tawag ng Diyos sa bawat isa.
 3. Bibigyang dangal ang isang simpleng pamumuhay, pangangasiwaan at pangangalagaan ang mga kaloob ng Diyos. lakas, talion panahon at yaman at ibabahagi ang mga ito sa higit na nangangailangan.
 4. Patatagin ang mga pamilya sa pamayanan bilang pundasyon na maka-Diyos at makataong pagpapahalaga at pangunahing tagapagtaguyod ng pagpapanibago ng sambayanan.
 5. Pangangalagaan ang kapakanan at karapatan ng mga kabataan, kiki lanlin ang kanilang angking talino, lakas at kakayahan at bibigyang laya sila sa mga pananagutang pagkilos sa pagpapanibago at pagbibigay buhay sa sambayanan.
 6. Magiging kaagapay ng mga maralita na maka-angat sa kahirapan ng buhay.
 7. Magiging kaagapay sa pagpapairal ng pantay na patingin sa kapatid nating Mangyan bilang tao, itataguyod at kikilanlin ang kanilang kakayahang makapagsarili.
 8. Igagalang at pagyayamanin ang kakanyahan, kabanalan at kaganda han ng Kulturang Mangyan.
 9. Kikilanlin at itataguyod ang kasiguruhan ng karapatan ng mga Mangyan sa lupaing ninuno. 10. Makikisangkot sa larangang pansimbahan, panlipunan at pamaha laan upang isulong ang mapagpalayang sistema at balangkas ng kumikilala sa dangal ng tao at nagtataguyod ng mga karapatang pantao, katarungang panlipunan at kagalingang panlahat at makikisangkot sa pampulitika at iba pang larangan tungo sa kaganapan nito.
 10. Itataguyod ang malaya, mapayapa at makatotohanang ugnayan sa mga kapatid nating may ibang relihiyon o “ideyolohiya”.
 11. Itataguyod ang karapatan at pananagutan ng tao sa pangangalaga, pagpapaunlad at makatarungang pamamahagi at paggamit ng lupa. makataong pag-aagapay sa relokasyon ng mga eskwater at pagiibayuhin ang organisadong paghadlang sa di-makatarungan at dimakatuwiran “conversion” ng lupang pansakahan at lupaing ninuno.
 12. Pag-iibayuhin ang relasyon sa kalikasan, pangangalagaan ang lahat ng magtataguyod ng buhay at susugpuin ang lahat ng sumisira dito.
 13. Itataguyod ang isang alternatibong paraan ng pamamahayag (media) na magiging kasangkapan sa pagpapahayag ng Mabuting Balita at maka-Kristong pagpapahalaga

“Bumalangkas at magtaguyod ng isang angkop na sistema at epektibong programa ng paghuhubog sa kabuuan ng tao na magpapalakas sa pananampalataya at magpapatatag ng Pamayanang Kristiyano.”

0