Youth Ministry

Fr. John Dave Francis G. Pineda

Director

Vision, Mission, and Goal of Diocesan Commission on Youth Ministry

Youth Ministry Vision

Nagkakaisang sambayanan ng mga kabataan ng Silangang Mindoro na may sariling kultura, buhay, matatag, nagtatalaga ng sarili, naninindigan sa pagpa paunlad sa lahat ng aspeto ng buhay at nagsasabuhay ng Salita ng Diyos.

Youth Ministry Mission
 1. Patuloy na paghuhubog ng sarili sa kaalaman, kasanayan at sa pakikipag ugnayan sa sarili, sa kapwa, sa Diyos at sa katotohanan ng buhay.
 2. Pag-aangkin at pagpapayaman ng sariling kultura.
 3. Pakikisangkot at pakikiisa sa mga usapin at gawaing panlipunan, pansimbahan at sa pagtataguyod ng karapatang pantao.
 4. Pakikisangkot sa pagbabahagi at pagpapalaganap ng Salita ng Diyos.
 5. Pagpapanibago sa pagpapahalaga sa inang kalikasan at pagtulong sa pangangalaga nito.

Youth Ministry Goal

Sa loob ng 5 taon ay may matatag na lingkod kabataan na may sistema at angkop na programa ng paghuhubog na tumutugon sa iba’t ibang antas ng kabataan.

Roles and Functions

 1. Hubugin ang mga kabataan sa parokya tungo sa kabanalan.
 2. Maorganisa ang mga lingkod kabataan sa pagiging buhay na Simbahan.
 3. Mapag-ugnay-ugnay ang gawain at programa ng kabataan sa parokya para sa iisang tunguhin kalakbay ang buong sambayanan ng AVC.
 4. Kinatawan ng mga kabataan sa parokya upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan.
 5. Mapadaloy ang mga nakatakdang gawain at programa sa parokya

Paglalarawan sa Istraktura

 1. Maaaring italaga sa gawaing ito ang sinumang may PUSO para sa kabataan. Inaasahan na siya ay may sapat na kakayahan o “matured” para pangalagaan ang mga kabataan. Kinakailangang nakapagtapos ng koleheyo o kaya’y may marangal na hanapbuhay. Nararapat na siya ay kinakikitaan ng matatag na pananampalataya at may marangal na pamumuhay sa pamilya at pamayanan.
 2. Kumakatawan sa Parish Youth Council kasama ang Parish Youth Leader sa kapulungan ng PAPASCO.
 3. Tagapagpadaloy ng pagpaplano ng mga programa at nagtatakda ng direk syon ng Youth Ministry sa parokya sa pakikipag-ugnayan at pakikiisa sa Diocesan Commission on Youth.
 4. Kumukunsulta at naglalahad sa Kura Paroko kaugnay sa napagkasun duang plano, programa o mga gawain upang sang-ayunan at pagtibayin ng huli.
 5. Regular na dumadalo sa pagpupulong ng VF Youth Council

a. Hinalal mula sa mga lider-kabataan ng buong parokya (lider sa pamayanan at sa sentro o bayan)

Ilang katangian na dapat isaalang-alang sa paghalal:

 1. May marangal na pamumuhay

       2. Nahubog o bukas sa mga paghuhubog.

       3. May kakayanang mamuno.

b. Gumaganap bilang kahalili ng Parish Youth Coordinator

c.Tagapagpadaloy ng mga pagpupulong ng Parish Youth Council.

d. Kasama ng PYC sa pagdalo sa VF Youth Council.

 1. Itinalaga ng Kura Paroko o kaya’y ng Parish Youth Coordinator.
 2. Kinatawan ng bawat komite upang maging boses o tinig sa mga pagpu pulong

Mga Pangkat sa Loob ng Committee on Youth

a. Pangkat ng mga kabataan na may kakayanang maghubog ng kapwa kabataan.

b. Dumaan sa mga paghuhubog at pagsasanay.

a. Lupon na nagsasagawa ng mga desisyon. (decision-making body)

b. Mga kinatawan ng mga batang lider-kabataan

a. Binubuo lamang batay sa pangangailangan at pagpapatupad ng planong pastoral.

b. Ang pananatili ay nakabatay sa mga gawain at programa ng Committee on Youth. (Task Force)

a. Binubuo sa parokya upang maging katulong ng mga kabataan sa pag papatupad ng mga programa subalit kung makakasagabal sa pagsulong iminumungkahi na huwag isama sa istruktura.

b. Maaaring ito ay mga magulang o kaya’y mga Young Professionals na may malasakit para sa mga kabataan.

 • Council of Elders (Optional)
 • Parish Youth Council
 • Parish Youth Coordinator
 • Parish Formation Team
 • Parish Youth Leader
 • Parish Youth Leader
 • Youth Leader
 • Secretary
 • Treasurer
 • Pamayanan Zonal Youth Leaders
 • Youth Committee Representatives
 • Parish Youth
 • Core
 • Faith Life Sharing Group
 • General Catholic Youth
 • Ecumenical Youth Groups Groups

Test Again

Test Again Page

Pokus sa Bokasyon

Bilang pagbibigay-daan sa Buwan ng Bokasyon noong Agosto sa Apostoliko Bikaryato ng Calapan, inilunsad ng Diocesan Commission on Social Communications and Mass …

After two years of an unforgettable COVID-19 pandemic it is an early Christmas gift for the local church of the Apostolic Vicariate …

0